III ciklus progama SMR

Da bi uspješno kompletirao III ciklus SMR programa, student treba položiti 3 obavezna predmeta (24 ECTS kredita). Da bi pristupio polozio kvalifikacioni isptiu nakon kojeg slijedi pristupno predavanje za evaluaciju podobnosti kandidata za izradu doktorske teze, student mora položiti ukupno 9 predmeta (60 ECTS kredtia). Kao što je prikazano u tabeli 7.